Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Boşanmanın bir takım mali sonuçları bulunmaktadır. Bunlardan birisi de mal rejiminin tasfiyesidir. Taraflar evlilik birliği içerisinde edindikleri malları boşanma ile birlikte geri isteyebilir. Yeni Türk Medeni Kanunu ile birlikte aile hukukunda edinilmiş  mallara katılma rejimi esas alınmıştır. Buna göre 2002 öncesi yapılan evliliklerde mal ayrılığı rejimi kabul edilmişken 2002 sonrası evliliklerde  edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır.

Buna göre; edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Bir malın edinilmiş sayılabilmesi için, mal rejimi sürecinde edinilmiş olması ve emek karşılığında edinilmiş olması gerekmektedir.

Mal rejimi, ölüm, başka bir mal rejimine geçme, boşanma veya evliliğin iptali ile sona ermektedir.

Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

Türk Medeni Kanunun 219.maddesine göre;

• Eşin çalışması karşılığı olan edimler,

• Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumu ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,

• Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,

• Edinilmiş malların yerine geçen değerler,

• Bir eşin edinilmiş malları arasında sayılmaktadır. Ancak;

• Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,

• Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,

• Manevi tazminat alacakları,

• Kişisel malların yerine geçen değerler,

kişisel mal olarak sayılmıştır. Bu nedenle, mal rejiminin tasfiyesinde, eşlerden biri diğerinden bu tür varlıklar üzerinde hak talep edemeyecektir.

Taraflar, edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesiyle, diğer eşte bulunan malları geri alma hakkına sahiptir. Bu noktada mahkemece, malların değerleri hesaplanacak ve buna göre hüküm kurulacaktır.